Referat styregruppemøde 16. januar 2020

Sted: Rønnedevej 9
Til stede: Peter Hansen (PH), Frank Nielsen (FNI), Finn Andersen (FA), Lasse Bremer (LB) Ulrich Hjort Hansen (UHH)
Referent: UHH (hvor der bliver benævnt RK betyder det Ringsted Kommune)
1)
Struktur og referater
Det blev besluttet at stramme op omkring referat fra møder i styregruppen, og UHH starter dd som referent hvorefter det går på tur. Referat skal være ude senest 3 dage efter afholdelse af møde, for at alle kan være opdateret, og alle kan udføre deres opgaver.
2)
Borgermøde
Overordnet set blev borgermødet den 6. januar en succes – over 50 fremmødte personer og god deltagelse i de 4 grupper som var følgende:
Grp. 1 Det stille Naturfolk (fuglekikkere, planter, stjernekikkere m.fl.
Grp. 2 De aktive naturdyrkere (spejdere, træklatrere, Natur & Ungdom m.fl.)
Grp. 3 Motionister (løbere, MTB, orienteringsløb, kano/kajak m.fl.)
Grp. 4 Skoler, institutioner, SFO, dagplejemødre, foreninger, menighedsråd, lokalråd m.fl.
Der er særskilt referat fra borgermødet, og Dagbladet bragte den 7. en repotage fra mødet med
hovedsageligt positive indslag.
Eneste bekymring er mængden af besøgende i skoven og den omkringliggende natur. Denne del blev dog efterfølgende kommenteret af Jens Peter Simonsen (fra Naturstyrelsen) som en ubegrundet bekymring.
– Skee spejderne og andre spejdere samt Natur & Ungdom. De vil formentlig gerne have en base i det kommende mødested, hvilket der kan være fordel og ulemper ved. De kan deltage på lige fod med alle andre, og vi lytter gerne til deres krav, funktioner, vilkår og økonomi.
– Ang. økonomi så er syregruppen enig i, at såfremt en gruppe udøvere vil deltage økonomisk, så skal det være ud fra at tilgodese fællesskabets interesser og ikke sær-interesser eller på anden måde opnå eksklusivitet. – Ringsted Kommunes fundraiser kan formentlig benyttes til hjælp for fundraising – specielt efter
byrådets godkendelse primo februar af samarbejdet omkring mødestedet.
– Ang. funktioner for et kommende mødested, vil vi afvente informationer til arkitekter når der er nedsat en projektgruppe.
3)
Den politiske proces
– Ang. den politiske proces kan styregruppen ikke få øje på aktiviteter/tiltag som kan fremme vores sag lige pt. – vi afventer byrådets forhåbentlige vedtagelse af samarbejdet om mødested i Vrangeskov på byrådsmøde den 3. februar.
4)
Placering af mødested.
Hele styregruppen er 100% enige om, at Vrangeskov er det rigtige sted for et nyt mødested.
Selve bygningen vil være en fordel i en nybygget bygning, idet der her vil være væsentlig lavere driftsomkostninger end i de nuværende og tidligere traktørsted.
RK har foretaget en screening af udfordringerne ved et nyt mødested i Vrangeskov, dels for at identificere lovmæssige konsekvenser og dels for at klarlægge mulighederne, og her er der ikke noget som pt. taler meget imod en virkeliggørelse. Der kræves dispensationer og disse vurderes at kunne opnås. På mødet kom det frem, at styregruppen kan forestille sig en anden placering
end den som der er screenet for, og den placering vil FNI gå videre med for at se om denne nye placering giver problemer. Videre screening afventer lige nogle svar iflg. nedenstående spørgsmål.
– Hvor er skel/grænse mellem Naturstyrelsens areal og RK ́s arealer mod søen – FNI finder ud af det og fremsender til os andre – Vil Naturstyrelsen have glæde af fælles toiletfaciliteter ? Vi spørger Jens Peter Simonsen. – Hvad er driftsomkostninger ved nye bygninger contra nuværende gamle bygninger – vides ikke men et er sikkert, det er væsentlig dyre at drifte og leje ældre bygninger.
– Placering af nyt byggeri skal afklares med Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen – han skal måske spørges til råds inden vi lægger os mere fast, og tages med på råd for at sikre en hensigtsmæssig placering for alle. Har Naturstyrelsen indvendinger, forslag, krav mv. ??
– Er der problemer når der skal fældes træer at der er tale om fredsskov ? Skal afklares med Naturstyrelsen – Frank undersøger dette. – Kan evt. jord som mødestedet ligger på som ejes af Naturstyrelsen evt. mageskiftes med anden
jord som Ringsted Kommune ejer – eller kan der købes jord som der kan mageskiftes med.
Behovet afklares i forhold til skel og afvente derfor beslutning – UHH tager en snak med Roskilde Produktionsskole som pt. lejer bygningerne i Vrangeskov.
Hovedsagligt for at høre deres holdning til vores planer, og dels for at afdække hvor meget /hvor ofte de benytter bygningerne – måske der kan være et samarbejdet et eller andet sted og dialog er jo altid godt. De skal ikke glemmes eller udelades. – De nye ildsjæle bliver inviteret til næste møde i en egentlig “Vrangeskov Projektfruppe /
Aktivitets- og Naturhus Projektgruppe”. Dette møde bliver den 11. februar kl 16 på Rønnedevej
FNI booker mødelokale – Peter efterlyser kontaktpersoner hos Realdania og Lokale & Anlægsfonden – UHH finder disse
og de kommer her

Simon Harboe fra Realdania – sih@realdania.dk og tlf. 2238 2957
Jens Øyås Møller er fra LOA – jm@loa-fonden.dk og tlf. 3283 0344
4-1
Valg af rådgiver
UHH laver forslag til udvælgelse af 3 arkitekter/rådgivere – senest uge 5
UHH skriver tekst som skal tilsendes tilbudsgivere – senest uge 5
De 3 rådgivere/arkitekter bliver alle inviteret til samme møde for informationer forud for tilbud
Hver rådgiver får lov at præsentere deres tilbud/oplæg
PH kom med forslag om Bjarke Engels arkitekter samt Olafur Eliasson og UHH kom med forslag
til Cubus Arkitektfirma samt SpaceLab (som vores tidligere styregruppemedlem Marie arbejder
hos).
5)
Naturpark
PH var til møde med RK om pilot naturpark projektet, og fra Søskovlandet deltog Aksel Leck Larsen, Lars Bang, Laura Weidick, Jon Feilberg, Gustav Flensborg, samt projektleder i RK Berit Horskjær Boisen.
PH er usikker på Søskovlandets rolle og det blev besluttet at afdække det sammen med Berit. FNI finder mødetidspunkt.
Overordnet set er der enighed om, at det er en offentlig opgave at oprette en naturpark, og PH er samtidig af den holdning, at uden Søskovlandets indsats på området, var det ikke blevet til noget.
PH vil gerne have Søskovlandets aftryk på det og ikke bare som “nogen der skal høres”, og det bakker styregruppen op om.

6)
Stier mellem landsbyerne
– Hvordan kan stier mellem landsbyer tænkes ind i projektet om naturpark ?
– RK ́s stiplen strategi skal revideres i primo år 2021 og her kan Søskovlandets planer og ønske til stier fint komme med – god info fra FNI.

– UHH opfordrer alle i styregruppen til at videregive oplysninger til lokalrådene om, at de skal komme med konkrete ønsker til stiplaner som vi eller det enkelte lokalråd kan arbejde videre
med.
7)
Kommunikation
Vigersted – skal i gang med at konvertere til Infoland ́s platform som Søskovlandet benytter
Haraldsted-Allindemagle – har besluttet at gå over til Infolands platform, og der er planlagt workshop med repræsentant fra Infoland (koster ca. 8.000).
FA vil forsøge sig på den kommende generalforsamling at få flertal for at Kværkeby-Fjællebro overgår til samme platform som Søskovlandet, således at “vi kan tale sammen” og lette arbejdet for vores kommunikationsfolk (Lene og Thomas)
Jystrup – har fået ny og flot hjemmeside som er i samme system som Infoland, men ikke samkørt med Søskovlandet. Lasse vil forsøge at få Jystrup til at synes om ideen, at deres side ligger sideordren med de øvrige lokalråd og Søskovlandet.
Det skal PÅ DET KRAFTIGSTE OPLYSES, at alle lokalråds egne navne på hjemmesiderne, og dermed deres egen identitet forbliver uændret, men kalenderen samkøres og dermed bliver alle aktiviteter lige pludselig MEGET MERE synlige for alle, og vi kan dermed være mere fælles om aktiviterne.
8)
Næste møde
Den 11. februar kl. 16.00 inkl. nye ildsjæle som inviteres – dette gør UHH som formand.