Vedtægter

Vedtægter for filmklubben Blå Bio

1. Foreningens navn er Blå Bio (i det følgende kaldet Klubben)

2. Klubbens formål er at fremme filminteressen i Jystrup og omegn ved at vise spillefilm og kortfilm.

3. Alle, der kan tilslutte sig formålsparagraffen, kan optages som medlem. Medlemmer kan ikke optages på filmforevisningsaftenen

4. Medlemskortet er personligt og skal vises ved indgangen ved Klubbens arrangementer. Misbrug kan medføre eksklusion af Klubben.

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, men skal på forlangende bringe eksklusionen op på den følgende generalforsamling.

6. Kontingent fastsættes på Generalforsamlingen.

7. Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen holdes årligt i august, hvor revideret regnskab fremlægges. Regnskabsåret er 1/5-30/4.

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsesbeslutning, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det.

9. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Faste punkter på dagsordenen er:

1. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forslag fra Bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Foerslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før Generalforsamlingen

10. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, hvis forslaget har været bekendtgjort i indkaldelsen til Generalforsamlingen.

11. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og resten menige medlemmer.

12. Valg foregår, hvis der er krav om det, ved skriftlig afstemning.

13. Bestyrelsen fastlægger Klubbens arrangementer, bl.a. på baggrund af forslag fra Generalforsamlingen.

14. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Består bestyrelsen af et ulige antal, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

15. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk.

16. Opløsning af Klubben finder sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om vedtægtsændringer. Den generalforsamling der opløser Klubben bestemmer, hvorledes Klubbens midler skal anvendes.