Landsbyerne i landsbyklyngen Søskovlandet er blevet mere robuste af samarbejde

Landsbyer, der samarbejder i en landsbyklynge, gør den enkelte landsby mere robust. Det viser en evaluering fra Aalborg Universitet, der omhandler etableringen af landsbyklynger i hele Danmark.
Landsbyklyngen Søskovlandet, der omfatter lokalområderne Fjellebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup og Haraldsted-Allindemagle har også glæde af samarbejdet.

Landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Det har været grundideen bag Kampagnen Landsbyklynger, hvor DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i perioden 2017-2019 har etableret 24 Landsbyklynger fordelt over hele Danmark. Og den idé er god, viser en evaluering fra Aalborg Universitet. Landsbyklyngerne er etableret i samarbejde med en række af landets kommuner og borgerne i de pågældende landsbyer.
Evalueringen konkluderer, at Landsbyklynger har vist sig som et stærkt strategisk redskab, som giver landsbyerne mere politisk synlighed og som giver dem et volumen, der gør dem mere robuste.
Det betyder, at samarbejde mellem landsbyer i en klynge gør den enkelte landsby mere parat til fremtiden og øger den politiske synlighed omkring livet på landet.
For tingene kommer ikke af sig selv. Det kan de nikke genkendende til i  landsbyklyngen Søskovlandet:
“Det handler kort sagt om udvikling eller afvikling – det midt i mellem er der ikke noget ved. Og udvikling er vejen frem hos os,” siger Ulrich Hjort Hansen, der var med i initiativgruppen omkring landsbyklyngen Søskovlandet og som nu er formand for styregruppen. Landsbyklyngen Søskovlandet ligger i den nordlige
del af Ringsted Kommune.

Fingeren på pulsen

De 24 landsbyklynger er etableret i et samarbejde mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og en række af landets kommuner. En landsbyklynge består af en række landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden. De opbygger et samarbejde, hvor de hjælper og støtter hinanden. Og netop de lokale ildsjæle er
helt afgørende for projektet.
”Borgerne og foreningslivet har fingeren på pulsen og ved, hvad der lokalt er brug for. Når borgerne er med til at finde lokale løsninger fremmer det glæden ved at bo i området, samarbejdet og det frivillige engagement”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Nye aktiviteter og en større bane at spille på
Alle landsbyklyngerne har arbejdet med det nye fællesskab, som en landsbyklynge er. Efter 1 ½ år som landsbyklynge mener 81% af de frivillige, der sidder i styregrupperne, at samarbejdet på tværs mellem landsbyerne har højnet deres evner til at arbejde langsigtet med udvikling af deres lokalsamfund.
Sideløbende har klyngerne igangsat nye initiativer og fælles aktiviteter. Aktiviteter, som i høj grad handler om at styrke fællesskabet på tværs og kvaliteten i de tilbud, der er.
Eksempler på fællesarrangementer i landsbyklynger landet over er festivaler, fællesspisninger, børneaktiviteter, tilflytterarrangementer, motions- og idrætsarrangementer, loppe- og fødevaremarkeder, borgermøder og foredrag.
I Søskovlandet har de specifikt prioriteret samarbejde omkring etablering af stier mellem landsbyerne til gående og cyklister. De har fuld gang i etableringen af en Pilot Naturpark, som måske kommer til at hedde Søskovlandet Sjælland, og et udendørs Aktivitets- og Naturhus er på vej. Klyngen har også oprettet en
fælles hjemmeside, der binder landsbyerne og deres aktiviteter bedre sammen.
”Aktivitets- og Naturhuset, som skal ligge i Vrangeskov ved Haraldsted Sø, er der meget stor opbakning til fra hele klyngeområdet og ikke mindst fra politisk hold”, siger Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen Søskovlandet er tovholder på projektet og har et fremragende samarbejde med embedsværket i Ringsted Kommune.

Det gamle traktørsted i Vrangeskov er et bindingsværkhus med stråtag

I området omkring det gamle traktørsted i Vrangeskov arbejder Søskovlandet på et etablere et Kultur- og naturhus, hvor man kan mødes.

Samarbejdet med Ringsted Kommune har i den grad givet pote og sammen er de blevet godkendt som Pilot Naturpark under Friluftsrådets koncept for naturparker. Søskovlandet har ydermere modtaget en donation
fra Kommunelærerforeningen i Ringsted på 252.000 kr. Donationen bliver brugt til projektet om det nye
Aktivitets- og Naturhus. ”Det er vi selvfølgelig meget gade for og stolte af” lyder det fra Ulrich Hjorth
Hansen fra styregruppen. Det nye Aktivitets- og Naturhus har ligeledes fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden, Realdania og kommunen til videre udvikling af projektet.

Kommunen er en vigtig medspiller
De deltagende landsbyklynger har langt hen ad vejen oplevet meget engagerede kommuner. Netop et velfungerende samarbejde med kommunen vurderes også i evalueringen, som en af nøglerne til at skabe en succesfuld landsbyklynge. Og kommunerne er da også selv tilfredse med projektet.
Således svarer 89 % af kommunerne, at de vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner.
For Søskovlandet har det været helt afgørende for de opnåede resultater, at de har haft et fantastisk samarbejde med embedsværket og politikere.
”Vi har flere gange inviteret os selv til møde – dels med embedsværket og dels med politiske udvalg og byråd for at informere, få opbakning, få viden og kompetencer stillet til rådighed og dermed skabe loyalitet til projekterne. Uden den indsats var vi aldring kommet så langt på så kort tid”, siger Ulrich Hjorth Hansen.
Kommunens rolle har primært været at deltage i klyngens møder, hjælpe med at give indblik i, hvordan kommunen fungerer, give sparring på idéer, stille kompetencer til rådighed og være bindeled mellem klyngen og det kommunale system. Grundtanken er, at kommunen understøtter frem for at tage styring, da
ejerskabet i sidste ende skal være hos de deltagende landsbyer.
”Det har været meget positivt at opleve kommunerne som medspillere på denne måde. Når kommunerne sætter klyngesamarbejde på den politiske dagsorden skaber det uden tvivl synlighed for, at der findes et aktivt lokalt miljø. Det gør landsbyerne mere attraktive. På den måde kan kommunerne understøtte lokal
udvikling af landdistrikterne med relativt få midler”, siger Carsten Blomberg fra DGI.

Godt nyt om pilotnaturpark

I disse lidt alvorlige tider for os danskere, er der også ind imellem gode nyheder. Søskovlandet og klyngesamarbejdet har lige fået den gode nyhed, at Ringsted Kommune er blevet tildelt ordningen Pilotnaturpark.

Dette er opnået bl.a. via det store arbejde,der er udført blandt mange deltagende borgere i vores klynge. Ikke mindst via arbejdet frem mod vores Strategiplanfor Søskovlandet Sjælland, som lå færdig lige før sommerferien 2019.Selvfølgelig skal også nævnes vores møde med Friluftsrådet på hovedkontoret i København, hvor naturparken var dagsordenspunktet.

Læs referatet chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.xn--sskovlandet-ggb.dk/wp-content/uploads/2020/04/Godt-nyt-til-S%C3%B8skovlandet-marts-2020.pdf

Referat af borgermøde om natur- og aktivitetshus

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov tiltrak udover pressen også over 50 aktive borgere, der bidrog med mange gode idéer og forslag.

Borgermødet om det nye aktivitets- og naturhus i Vrangeskov gik over alt forventning. Der mødte en stor flok positive og aktive borgere, foreninger og kommende brugere op. Og de kom med rigtig mange gode idéer. Tusind tak for det.

De fremmødte delte sig op i 4 grupper efter interesse:

 • Gruppe 1: Det stille naturfolk. Fugle, planter, stjernekikkere m.fl.
 • Gruppe 2: De aktive naturdyrkere som spejdere, natur og ungdom, træklatrere m.fl.
 • Gruppe 3: Motionister som løbere, MTB, orienteringsløb, kano- og kajak m.fl.
 • Gruppe 4: Skoler, institutioner, SFO, dagplejemødre, foreninger, menighedsråd, lokalråd m.fl

Læs referatet af mødet her

Invitation

Til alle foreninger, borgere, grupper, råd og institutioner i Søskovlandet m.fl.

Som de fleste af jer allerede ved, er klyngesamarbejdet Søskovlandet kommet rigtig langt i planlægningen af et nyt Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Men nu skal vi videre – og emnerne skal gøres mere konkrete, nye emner kan komme til og overflødige kan fjernes! Derfor skal et møde hjælpe os frem til skitser, tegninger og budget for et endeligt og brugbart projekt, som flest af os kan få stor glæde af. Kom og hjælp os, så vi sammen får mest ud af det:

Mandag den 6. januar kl. 19 på Vigersted Skole Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted
Tilmelding ikke nødvendig, bare kom og hør mere om projektet og kom med dine idéer.

Læs hele invitationen her: Invitation borgermøde 6. januar 2020 Vigersted Skole

 

Støtte til udvikling af aktivitetshus- og naturhus i Vrangeskov

Landsbyer står stærkere, når de samarbejder på tværs af by- og sognegrænser.

Der er behov for bedre og andre mødesteder, som passer til de nye fællesskaber og nye behov. Brugsen og sportshallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet, men der er brug for at tænke nyt. Og det er lige hvad Søskovlandet Sjælland har gjort, fortæller formand for Søskovlandet Sjælland Ulrich Hjort Hansen. Landsbyklyngen nord for Ringsted dækker 4 lokalråd, 6 kirkesogne og 15 landsbyer (Haraldsted-Allindemagle, Jystrup-Valsøllille, Vigersted og Kværkeby-Fjellebro).

I en ny kampagne har Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden givet tilsagn til Søskovlandet om støtte til at udvikle en idé om et aktivitets- og naturhus i Vrangeskov – gerne i tilknytning til det nuværende og tidligere traktørsted. Styregruppen i Søskovlandet og øvrige interesserede frivillige skal nu til at arbejde videre med deres projektidé til et nyt mødested, så idéen kan vokse til et egentligt projekt, lyder det fra direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden. “I Realdania vil vi være med til at styrke livet og fællesskaberne uden for de store byer. Nogle gange kan selv små tiltag skabe store forandringer – og helt sikkert er det, at de landsbyklynger, der nu får støtte, går forrest med gode, kreative eksempler, som jeg er rigtig spændt på at følge i den kommende tid” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

Otte af projektidéerne handler om at bygge om og transformere eksisterende bygninger, og projektet som vi støtter i Søskovlandet er én af dem – her er det ønsket at nuværende bygninger bliver ombygget og suppleret med nye, og det er præcis det som det kommende arbejde tager fat om. ”Den gode projektidé styrker fritidslivet og tager udgangspunkt i de lokale potentialer, der kan løfte fællesskabet. Vi har opfordret ansøgerne til at tænke videre fra en traditionel idé om hallen eller forsamlingshuset som mødested. Det handler om at bruge kvadratmeterne klogt på tværs af landsbyer og finde på nyt sammen – og det har rigtig mange gjort,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden. 

Projektet i Vrangeskov skal gerne favne den brede befolkning og støtte op om den mere aktive sports del såvel som den mere stille brug af naturen – og være muligt at benytte for alle aldersgrupper. Det er vores håb, at der også bliver plads for naturformidling således, at skoler og institutioner også kan få glæde af det kommende mødested. Projektet går 100% i spænd med de tanker og beslutninger som Ringsted Kommune og politikere har taget, og der er således afsat midler til formålet. Det har været en meget positiv proces sammen med politikere og embedsfolk fra Ringsted Kommune, at opleve så stor og konstruktiv opbakning.

Projektet har modtaget kr. 200.000 fra Realdania/Lokale og Anlægsfonden og 40.000 kr. fra helhedsplanpuljen under Landsbyforum i Ringsted. Fra formanden for Søskovlandet Ulrich Hjort Hansen er der stor glæde at spore:

“Det glæder mig overordentligt, at alle de borgere som har deltaget i Søskovlandets arrangementer, temagrupper, kommunikation mv., og ikke mindst de ca. 1.150 personer som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, nu vil se resultater af arbejdet med landsbyklyngen, for vil skal i arbejdstøjet og begynde med at udvikle ideen til projektet. Vi i styregruppen for Søskovlandet er så glade for, at vi nu skal til det sjove arbejde, og netop med det arbejde som flest borgere efterspørger – nemlig bedre/mere adgang til naturen som vi kan være fælles om og dele med hinanden” og Ulrich udtaler videre 

Det er fedt at de 4 lokalråd bakker op om landsbyklyngen, og hvis jeg skal være helt ærlig så sigter vi efter skyerne i håbet om at ramme trætoppene – det skal forstå således at jeg også kan se en god idé hvis projektet også omfatter en café – det vil være fantastisk hvis vi kan få en sodavand-sandwich og kaffe- kage efter en tur i skoven. Foruden den aktive del som aktivitets- og naturhus støtter vil en café helstøbe projektet.” 

Der vil i den næste fremtid blive inviteret alle interessenter og interesserede personer, så vi kan få alle ideer frem i lyset og alle kan blive hørt – lige fra handicaprådet til spejdere og foreninger og privatpersoner – alle er velkommen. Se mere om Søskovlandet Sjælland på www.søskovlandet.dk Der kan findes mere info om øvrige kreative projekter på dette link: https://realdania.dk/ projekter/moedestedet 

Fakta Realdania og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om projektudviklingsstøtte til 14 ideer i 11 kommuner. De 14 projektideer er fordelt på 13 landsbyklynger og favner ca. 200 landsbyer og op mod 65.000 borgere. Der er i alt 35 landsbyklynger i Danmark. Landsbyklyngerne modtager mellem 85.000 og 200.000 kr. i støtte til projektudvikling Realdania og Lokale og Anlægsfonden har i alt modtaget 36 ansøgninger fra landsbyklynger fordelt på 28 kommuner. I forlængelse af projektudviklingen kan projekterne ansøge om anlægsmidler hos Realdania og Lokale og Anlægsfonden. 

”Banebørster og Sognerødder – balladen om en jernbane” er klar til opførelse udendørs på Kirkeengen lige midt i Vigersted

Stykket handler om, hvad der skete, da banebørster og ingeniører kom til Vigersted for hundrede år siden og skabte røre i lokalbefolkningen og blandt sognerådsformændene. Det indeholder både kamp og kærlighed, bestikkelse og plattenslageri.

Over 40 skuespillere er på scenen og et kor på 25 medlemmer og 4 musikere skaber den rette stemning med sang og musik.

Gruppebillede af egnsspilsskuespillerne

Gruppebillede af skuespillerne til egnsspillet “Banebørster og sognerødder” i 2019.
Foto Kim Formsgaard

Egnsspillet opføres fredag d. 21. juni kl. 19.30, lørdag d. 22. juni kl. 15.00 og søndag d. 23. juni kl. 18.00. Kirkeengen omdannes til en markedsplads med boder med mad og drikke, kaffe og kage.

De øvrige boder indeholder trædrejer, keramik, brugskunst, pileflet og lys,” nørklerier”, billedkunst, smykker og tarotkort, hvor du kan få et kig ind i fremtiden.
Specialøl med navnet ”Banebørster” og ”Sognerødder” fra Dagmarbryggeriet kan nydes på pladsen, men også købes med hjem fra ølboden. Spejderne bygger en historisk lejrplads, hvor nysgerrige børn for et lille beløb kan prøve at være spejder for en dag. Museums Vestsjællands udstilling om Midtbanen kan ses på markedspladsen. Udstillingen fortæller historien og viser fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget for ca. 100 år siden.

Markedspladsen åbner fredag kl. 18.00, lørdag åbnes kl. 14, og søndag åbnes kl. 16.30. Fredag og søndag er der mulighed for spisning inden forestillingen og lørdag efter forestillingen.

Billet- og madbestilling på www.vigersted.nemtilmeld.dk  Resterende billetter kan købes ved indgangen.

Efter forestillingen søndag går skuespillere i kostumer, kor og publikum i fakkeltog til Sankt Hansbål på skolens sportsplads, hvor Britta Nielsen, Ringsted Kommune, holder båltalen kl. 20.30, hvorefter bålet tændes.

Det anbefales at medbringe en pude elle tæppe til tilskuerbænkene og tøj efter vejret.

Parkering ved Vigersted Hallen Ågerup 1 eller Vigersted Skole Snekkerupvej 4.

Læs mere på www.vigersted.net/egnsspil2019

 

Sommer-inliners i Vigersted

Sommer-inliners i Vigersted

Vigersted Idrætsforening tilbyder som noget nyt i år både nye og gamle medlemmer at kunne stå på inliners fra juni og hele sommeren til og med uge 36. Freestyle-slalom-holdet dyrker avanceret slalom-kørsel på kegler, men nybegyndere kan også være med. Nybegyndere øver især bremse- og balance-øvelser og kan hurtigt lære at køre over en rampe. Ofte vil der også være tid til en gang fangeleg eller rulle-hockey, hvor alle kan være med. De mere øvede træner fx i at løbe baglæns (også på et ben) og lave såkaldte comboer på kegle-baner.

Vigertsed IF inliners hold øver slalom på kegler

Vigertsed IF inliners hold øver slalom på kegler

Holdet henvender sig primært til familier, hvor alle uanset niveau kan blive tilpas udfordret i hyggeligt selskab med familien. Teenagere, der kan stå stabilt på inliners, er også velkomne alene – men det er faktisk sjovt at dyrke udfordrende motion sammen med sin teenager. Alle på holdet har sikkerhedsudstyr på (inkl. hjelm) og man medbringer selv inliners. Hvis man har behov for nye inliners, så kontakt først træneren.

Træningen foregår indendørs i Vigersted Hallen, men hvis vejret er til det, kan træningen også flyttes uden for.

Det foregår tirsdag kl. 17-18.15 og/eller lørdag kl. 9-11 i Vigersted Hallen. Det koster kun 200 kr for hele familien for begge dage.

Tilmelding via hjemmesiden Vigersted-If. (https://vigerstedifgymnastik.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=8)

Man er naturligvis altid velkommen til at få en prøvetime eller ringe til træneren Thomas Lausten på 72 48 26 49.

Udstilling om Midtbanen

Bygning af Midtbanen ved Knudslund

Lørdag den 11. maj kl. 11 åbner en lille udstilling på Torvet i Ringsted med fotos og historier fra dengang, Midtbanen blev bygget. Sammen med udstillingen opstilles et tog, børn kan lege i.

Den Sjællandske Midtbane gik fra Næstved via Ringsted til Frederikssund. Banen skulle sikre en moderne og smidig transport af gods & folk.
Det var vigtigt for de lokalsamfund, banen gik igennem, at få så kort til stationen som muligt.
Det handler teaterstykket ”Banebørster og sognerødder” blandt andet om. I stykket møder vi autentiske personer som førstelærer Simonsen, æggemanden Christian Madsen og hans datter Edith, proprietær Frode Madsen, pastor Gustav Georg Krogh Meyer og høkeren. Vigersted Dilletanterne opfører stykket på Kirkeengen i Vigersted i dagene op til Sct. Hans. Se mere på vigersted.net

En udstilling – og en legeplads
Museum Vestsjælland har i den anledning skabt en udstilling med historier og fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget. Du får også en guide til, hvor du den dag i dag kan møde Midtbanen ude i landskabet.
Til børnene bliver der sammen med udstillingen opstillet et flot legetog.

Til udstillingsåbningen byder Museum Vestsjælland på lidt til ganen og man kan møde nogle af skuespillerne fra ”Banebørster og sognerødder” – selvfølgelig i dragterne fra stykket. Blandt andet vil sognefoged Rasmus Larsen (spillet af Torben Ulrich) prøve at opretholde ro og orden på Torvet under udstillingsåbningen!
Bitten Larsen, der har udarbejdet udstillingen, vil fortælle lidt om Midtbanens historie – og Berit Galberg vil fortælle om teaterstykket. Kom og få lidt til ganen og bliv klogere på byens kultur og historie.

Kostumeprøve egnsspil 2019

 

Møde i klyngetemagruppen ”Bosætning og Dagligvarer”

Tirsdag 7. maj 2019 kl. 19:30 i Vigerstedhallens Cafeteria, Ågerupvej, Vigersted.

Dagsorden.

1) Bosætning. Forhåbentlig nye informationer om bofællesskab og Ecovillage i Jystrup og om projektet på Produktionsskolen i Haraldsted. Er der mon nogen, som kender til arealer, hvor der kan laves seniorboliger eller mindre bofællesskaber?

2) Dagligvarer.

a) Sidste nyt fra Dagli’Brugsen i Jystrup.

b) Ser Dagli’Brugsen et interessefællesskab med Søskovlandet?

c) Har Dagli’Brugsen idéer til hvordan viden om klyngens fødevareproducenter kan bruges?

d) Information om fødevareproducenter: meld gerne ind til Lisbeth (lisbethdue@hotmail.com) ang. lokale producenter eller mød op og fortæl 7/5.

3) Aktivitet omkring bæredygtighed for madvarer, madkultur og fællesspisning.

4) Anden aktivitet omkring dagligvarer – hvad kan samle på tværs af landsbyerne? F.eks. konkurrence, madopskrifter, gode tips, råd til hønsehold m.m.

Tilmelding til Lisbeth Due Andersen (lisbethdue@hotmail.com). Du er også velkommen uden tilmelding.

 

Nye legepladser på Vigersted Skole

På Vigersted Skole starter vi d. 13-03-19 på at etablere nye legepladser.

Den ene kommer til at ligge i forbindelse med den nye tilbygning, vi har fået på boldbanen, og den anden i forbindelse med den allerede eksisterende legeplads ved indskolingen. Området på boldbanen er pt. blevet indhegnet og vi forventer det vil tage et par måneder før begge legepladser er færdigt etableret, om vind og vejr vil det.

Familiespejder

Skeespejderne laver spejderaktiviteter for de alleryngste og deres forældre. Vi leger, laver bål, bager snobrød, bygger huler, går på skattejagt, bliver beskidte, klatrer i træer, finder spor i skoven, samarbejder, bliver trætte, griner og løber stærkt.

Familiespejder

Skeespejderne laver familiespejder for alle interesserede med børn under 6 år.

Hvis I har lyst til at prøve kræfter med nogle af spejderlivets mange aktiviteter med udgangspunkt i familiens trygge rammer, så kom og vær med.

Familiespejder er friluftsliv for hele familien. Det er en god og hyggelig måde at tilbringe formiddagen sammen på i det fri. Eneste krav er, at det yngste barn er under 6 år.

Vi mødes hver 3. lørdag ved Skeespejderne, Skeevej 44. Læs mere og tilmeld jer på www.skeespejderne.dk

23. marts (9.30-12.00)
13. april (9.30-12.00)
11. maj (9.30-12.00)
1. juni (9.30-12.00)
19. juni (fra kl. 18.)

Kender du Smukke Torvald?

Status på egnsspil, 23.januar 2019

Vi er gået i gang med prøverne. Egnsspillet bliver til noget. På det sidste er der kommet 10 skuespillere fra nær og fjern.

Men – Kender du Smukke Torvald og Barber Jensen?

Det er de to væsentlige skuespillere vi mangler til egnsspillet i Vigersted – ”Banebørster og Sognerødder – Balladen om en Jernbane.”

Torvald er en ung mand på 18-30 år. Han er banebørste og kommer i stykket til at danne par med Linda, en ung pige med indremissionske forældre. Det er en stor og vigtig rolle.

Barber Jensen er mellem 25 og 60 år gammel. Han er en mindre rolle med sjove replikker og indgår i flokken af iøjnefaldende børster.
Dertil kommer, at vi skal bruge et antal statister til at spille banebørster og lokale landsbyboere. De kommer på prøveplanen i maj og juni.

Spilledatoer: 21. – 22. – 23. juni 2019
Hvis du kender nogen – eller du selv har lyst, så henvend dig til Mathea og Torben, Ågerupvej 26.

tlf. 22 44 85 74 eller 40 50 50 98.

E-mail: mot.jensen@gmail.com

Prøverne er godt i gang hver torsdag i Vigersted Forsamlingshus. Ansøgninger om økonomisk støtte fyger ud til højre og venstre. Der tænkes scenografi og kostumer. Der inviteres til at sætte boder op på festpladsen.

Torben Dan Jensen

BANEBØRSTER OG SOGNERØDDER
– balladen om en jernbane

Behovsafklaringsrunde i temagruppen faciliteter, kultur og idræt

Der er brug for at afklare, hvilke behov for faciliteter, der er i Søhøjlandet.

Derfor laver vi en behovsafklaringsrunde i hvert af de fire lokalområder, hvor en repræsentant for hvert lokalområde deltager samt alle andre, der gerne vil bidrage til en behovsafklaring i lokalområdet er hjertelig velkomne. Der er ingen tilmelding – bare kom og giv jeres besyv med!

·       Tirsdag d. 22/1 kl. 19.00-20.30 er der møde i Jystryp/Valsølille i Aktivitetshuset, Skjoldenæsvej 65, 4174 Jystrup

·       Tirsdag d. 19/2 kl. 19.00-20.30 er der møde i Vigersted på Vigersted Skole på Ågerupvej 2, 4100 Ringsted.

·       Torsdag d. 7/3 kl. 19.00-20.30 er der møde i Kværkeby/Fjellebro (sted følger)

·       Tirsdag d. 19/3 kl. 19.00-20.30 er der møde i Haraldsted/Alillindelille (sted følger)

Møderne er åbent for alle interesserede, der ønsker at bidrage med en oversigt over aktiviteter, mødesteder samt hvad, der foregår hvornår i hver af de fire lokalområder i Søhøjlandet

Dagsorden
·       Oversigt over aktiviteter (fra fx idræt, spejder, skydning, ridning og kulturelle aktiviteter mv).

·       Mødesteder/aktivitetssteder (fx gymnastiksale, forsamlingshuse, spejderhytter, klubhuse mv).

·       Aktiviteter over dagen, ugen og året (hvornår der fx er fodbold, gymnastik, julemarked, høstmarked, landsbyfester/skolefester, revy/skuespil, gymnastikopvisning osv).

Vi gælder os alle 4 til at komme i gang igen med temagruppen faciliteter, kultur og idræt.
Med venlig hilsen

Finn Andersen (Kværkeby/Fjellebro), Lasse Bremer (Jystrup/Valsølille), Ulrich Hjort Hansen (Haraldsted/Allindelille) og Thomas Lausten (Vigersted)

Skuespillere søges til egnsspil.

 

Torsdag den 10. januar 2019 er fastsat til at være første prøvedag på egnsspillet i Vigersted . teaterstykket hedder ”Banebørster og Sognerødder – Balladen om en jernbane.” Her skal de 29 nuværende skuespillere mødes i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

På mødet torsdag vil manuskriptet blive vist frem og læst igennem. På nuværende tidspunkt mangler der 12 skuespillere. Efterfølgende vil vi endnu en gang gå på jagt efter aktører.

Skulle det mod forventning vise sig, at der ikke kan samles det fornødne antal deltagere inden den 17.1, må projektet nedlægges.

Hvis nogle skulle være interesserede i at deltage, kan man bare møde op torsdag. Man er også velkommen til at ringe på telefon 22 44 86 74 eller skrive en mail til mot.jensen@gmail.com.

Teaterstykket er baseret på virkelige hændelser og handler om et sogn, der blev sat på den anden ende, da Den Sjællandske Midtbane skulle anlægges i perioden 1919-1924.

Der var store vanskeligheder med anlægget. Både rent praktisk ved overførslen i Vigersdal, men også i forholdet mellem banebørsterne og den lokale befolkning.

At deltage i egnsspillet stiller nogle krav til deltagerne. Prøverne ligger på torsdage fra kl. 19-21.30 i Vigersted Forsamlingshus. Dertil kommer et intenst prøveforløb i tiden op til Sct. Hans, hvor stykket skal vises frem for offentligheden den 21., 22., og 23. juni. Det sker på Kirkeengen i Vigersted, hvor der også vil blive opbygget en markedsplads.

Af hensyn til stykkets økonomi og fordi dilettanten er en afdeling i Vigersted Idrætsforening  skal deltagerne betale kontingent for at deltage. Børn og unge under uddannelse op til 25 år betaler 150 kr. Voksne skuespillere med replikker betaler 400 kr. og statister uden replikker betaler 200 kr.

Til gengæld er man som deltager med i et givende fællesskab. Det bliver en fest at være med, men det bliver også hårdt arbejde.

På mødet torsdag kan der købes vand og øl, men man er velkomne til selv at medbringe forplejning.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

Nyhedsbrev december 2018

Nyhedsbrev december 2018 Søhøjlandet Sjælland.

Det første nyhedsbrev er netop udkommet. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, så skriv en mail til ph@carlhansens.dk.

Nyhedsbrevet beskriver bl. a det store arbejde som temagrupperne har udført:

 • Temagruppen natur & trafik

Gruppen har bl. a set på muligheden for sammenhængende rekreative og
trafiksikre cykel- og vandrestier mellem de større landsbyer i Søhøjlandet.

De har også set på behovet og ønskerne om at synliggøre områder med trafikale udfordringer. Ikke mindst for de bløde trafikanter og vores børn.

Endelig arbejder gruppen også med muligheden for at etablere en naturpark, hvilket er i tråd med ønskerne fra Ringsted Byråd.

 • Temagruppen faciliteter, idræt og kultur

Temagruppen holdt mange møder for at afklare fælles behov og ønsker inden for idræt og faciliteter.

Gruppen har også arbejdet med at styrke samarbejde omkring lokalhistorie og kultur.

Kirke klædt i sne

Haraldsted Kirke klædt i sne

 • Temagruppen bosætning og dagligvarer

Gruppen prøver at finde nye muligheder for bosætning og synliggøre, hvor der er fødevareproduktion, og måske skabe nye måder at distribuere/markedsføre varerne på.

 • Kommunikationsgruppen

Har især arbejdet med at opbygge den fælles hjemmeside fx ved en meget velbesøgt workshop i september, hvor alle interesserede kunne få et log-in og således være med til at skabe en dynamisk kommunikationsplatfom. Pt arbejder 2 lokalråd og en idrætsforening på at få deres nuværende hjemmesider lagt ind under Søhøjlandets hjemmeside.

Pt arbejdes der med at afholde et møde om outdoor-aktiviteter lørdag d. 26. januar kl. 10 på Vigersted Skole.

Status på egnsspil i Vigersted den 4.12.18

Status på egnsspil.

Vi er nu så langt i forløbet, at vi kan gøre lidt status på egnsspillet. Vi havde et velbesøgt møde i Vigersted Forsamlingshus, hvor der var mange positive tilkendegivelser. Vi fik en del tilmeldinger til spillet, til bodpladsen og til det praktiske arbejde.

Vi må imidlertid konstatere, at der mangler en del skuespillere. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke besætte alle rollerne.

Vi kigger seriøst på omskrivning af stykket, og vi spørger alle, vi kommer i nærheden a,f om de vil være med.

Det handler både om mænd, kvinder og børn. Og så har vi akut mangel på unge. (18-25 år)

Vi har i styregruppen givet os selv en deadline. Vi skal senest den 10. januar, som også er fastsat til første prøvedag, kunne se en realistisk mulighed for at kunne opføre spillet.

Vi beder jer derfor om at forhøre jer i jeres omgangskreds, om der er potentielle deltagere. Både til spillet og som bodholdere – gerne begge dele.

Læs mere på www.vigersted.net . Her har vi lånt plads til vores hjemmeside.

På styregruppens vegne

Mathea og Torben.

Juletræstænding i Jystrup

HUSK at det er I MORGEN SØNDAG D.25 NOVEMBER, at vi tænder byens juletræ i Jystrup.

Kom og spis dejlig risengrød, hyg i brugsen med nissemor og voksenkonkurrence eller støt Gyldenløve spejderne ved at købe nogle af alle deres lækkerier.

Vi starter kl.15.30 og tænder juletræet 16.30.

Vi håber at se en masse fra Jystrup og omegn til en hyggelig eftermiddag.

 

Møde i temagruppen Bosætning og Dagligvarer

Hej alle.
Der indkaldes hermed til møde i landsbyklyngegruppen
Bosætning og Dagligvarer
tirsdag 27. november 2018 kl. 19:30
hos Ulrich Hjort Hansen, Kastrupvej 12, Haraldsted, 4100 Ringsted.
Forslag til dagsorden:
 • Status på temagruppen Bosætning og Dagligvarer
 • Emner at arbejde videre med inden for Bosætning
 • Emner at arbejde videre med inden for Dagligvarer
 • Det videre arbejde.

Meld venligst tilbage til mig, hvis du ønsker at deltage: lisbethdue@hotmail.com

Giv gerne invitationen videre til enhver interesseret klyngeborger.

På gensyn og mange hilsener

Lisbeth Due Andersen, Jystrup.

Juletræsfest i Vigersted Forsamlingshus

Søndag d. 2. december kl. 15-16.30 inviterer Vigersted Idrætsforening vanen tro ALLE interesserede til at deltage i årets juletræsfest i Vigersted Forsamlingshus.
Vi skal danse om juletræet og der serveres gløgg, juice og æbleskiver. julemanden kigger måske også forbi?
Nisseklædte børn danser om juletræet i Vigersted Forsamlingshus

Der danses om juletræet og julemanden kommer på besøg i Vigersted forsamlingshus, når VIF inviterer ALLE interessede til juletræsfest.Pris 25 kr pr. person.
Tilmelding inden 30/11 via mobilepay 49730 (Vigersted IF) – husk navn

Vi glæder os til at se jer alle
Mvh Vigersted Idrætsforening